BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Heigl Florian

Betreute Hochschulschriften


2016

Theresa Walter (2016): Fox observations in the city of Vienna using citizen science data: influence of land use and socioeconomics.
Diplomarbeit / Masterarbeit - Institut für Zoologie, BOKU-Universität für Bodenkultur, pp 29. UB BOKU obvsg

© BOKU Wien Impressum