BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Pölling, B; Alfranca, O; Alves, E; Andersson, G; Branduini, P; Egloff, L-D; Giacche, G; Heller, A; Herkströter, K; Kemper, D; Koleva, G; Lorleberg, W; Mendes-Moreira, P; Miguel, A; Neves, L; Paulen, O; Pickard, D; Prados, M-J; Recasens, X; Ronchi, B; Spornberger, A; Timpe, A; Torquati, B; van der Schans, J-W; Weissinger, H; Wydler, H.
(2015): Creating Added Value: Social Benefits of Urban Agriculture
In: Lohrberg, F; Lička, L; Scazzosi, L; Timpe, A (Hrsg.), Urban Agriculture Europe, 92-100; Jovis, Berlin; ISBN 978-3-86859-371

Autor*innen der BOKU Wien:
Spornberger Andreas
Weissinger Helene© BOKU Wien Impressum