BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Fischer-Kowalski, M; Reenberg, A; Schaffartzik, A; Mayer, A (Eds.).
(2014): Ester Boserup´s Legacy on Sustainability - Orientations for Contemporary Research
4, 267; Springer, Dordrecht, Heidelberg, New York, London; ISBN: 978-94-017-8677-5

Autor*innen der BOKU Wien:
Fischer-Kowalski Marina
Mayer Andreas
Schaffartzik Anke© BOKU Wien Impressum