BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Bueschl, C.; Doppler, M.; Kluger, B.; Neumann, N.; Parich, A.; Warth, B.; Lemmens, M.; Adam, G.; Krska, R.; Schuhmacher, R..
(): Advanced LC-HRMS based methods for metabolomics of Fusarium head blight on wheat
IMSC 2014, August 24-29, Geneva

Autor*innen der BOKU Wien:
Adam Gerhard
Krska Rudolf
Lemmens Marc
Schuhmacher Rainer
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum