BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Christoph Bueschl, Bernhard Kluger, Mark Lemmens, Franz Berthiller, Rudolf Krska, Rainer Schuhmacher.
(): MetExtract: A novel software tool for Xenobiotic metabolisation studies using LC-HRMS and stable isotopic labelling
ISMB/ECCB 2013, JUL 21-23, 2013, Berlin, Germany

Autor*innen der BOKU Wien:
Adam Gerhard
Berthiller Franz
Büschl Christoph
Kluger Bernhard
Krska Rudolf
Lemmens Marc
Schuhmacher Rainer
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum