BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Scharf B; Pitha U .
(2010): Green Walls for the City!
BIOTOPE CITY JOURNAL, 1, 1-2; ISSN 1872-4558

Autor*innen der BOKU Wien:
Pitha Ulrike
Scharf Bernhard© BOKU Wien Impressum