BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Allex, B; Mayrhuber, E; Wiesböck, L; Arnberger, A; Eder, R; Kutalek, R; Wanka, A; Hutter, H P; Wallner P; Kolland F.
(2018): Final Report. EthniCityHeat - Vulnerability of and adaption strategies for migrant groups in urban heat environments
Climate and Energy Fund, 43

Autor*innen der BOKU Wien:
Allex Brigitte
Arnberger Arne
Eder Renate© BOKU Wien Impressum