BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Gewählte Publikation:

Heigl, F;; Zaller, J G.
(2014): Using a Citizen Science Approach in Higher Education: a Case Study reporting Roadkills in Austria
Human Computation, 1, 163-173; ISSN 2330-8001

Autor*innen der BOKU Wien:
Heigl Florian
Zaller Johann© BOKU Wien Impressum