BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Reisinger, M; Tirpanalan, Ö; Pruksasri, S; Kneifel, W; Novalin, S; .
(2018): Disintegration of the agricultural by-product wheat bran under subcritical conditions.
J Sci Food Agric. 2018; FullText FullText_BOKU

Autor/innen der BOKU Wien:
Kneifel Wolfgang
Novalin Senad
Reisinger Michael Christian
Tirpanalan Özge
BOKU Gendermonitor:
Altmetric:
© BOKU Wien Impressum