BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Gazsó, A; Fuchs, D; Greßler, S; Gruber, I; Part, F; Huber-Humer, M.
(2015): Nanotechnology ∙ Environmentally Relevant Aspects of Nanomaterials in Products at the End-of-life Phase
European Journal of Risk Regulation , 6 (4), 638-645; ISSN 1867-299X FullText FullText_BOKU

Autor*innen der BOKU Wien:
Gruber Iris
Huber-Humer Marion
Part FlorianAltmetric:
© BOKU Wien Impressum