BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Abbasi Maedeh, P; Ghanbari, A; Wu, W.
(2016): Analytical Assessment of Elevated Tank Natural Period Considering Soil Effects
Coupled systems mechanics, 5, 223-234; ISSN 2234-2184 FullText FullText_BOKU

Autor/innen der BOKU Wien:
Abbasimaedeh Pouyan
Wu Wei
BOKU Gendermonitor:
Altmetric:
© BOKU Wien Impressum