BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Rezic, T; Andlar, M; Ludwig, R; Santek, B.
(2017): Application of mathematical modelling in biorefinery processes design
J BIOTECHNOL. 2017; 256: S15-S16. FullText FullText_BOKU

Autor/innen der BOKU Wien:
Ludwig Roland
Rezic Tonci
BOKU Gendermonitor:
Altmetric:
© BOKU Wien Impressum