BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Wu, W; Lin, J; Wang, XT.
(2017): A basic hypoplastic constitutive model for sand (vol 12, pg 1373, 2017)
ACTA GEOTECH. 2017; 12(6): 1383-1383. FullText FullText_BOKU

Autor/innen der BOKU Wien:
Lin Jia
Wu Wei
BOKU Gendermonitor:
Altmetric:
© BOKU Wien Impressum