BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Parich, A; Pettersson, H; Josephs, RD; van Egmond, HP; Schothorst, R; Brereton, P; Chan, D; Krska, R; .
(2005): DON calibrant: Towards the production of certified B-trichothecene calibrants.
Mycotoxin Res. 2005; 21(1):7-10 FullText FullText_BOKU

Autor*innen der BOKU Wien:
Krska Rudolf
Parich Alexandra
BOKU Gendermonitor:
Altmetric:
© BOKU Wien Impressum