BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Baral, S; Neumann, M; Basnyat, B; Gauli, K; Gautam, S; Bhandari, SK; Vacik, H.
(2020): Form Factors of an Economically Valuable Sal Tree (Shorea robusta) of Nepal (vol 11, 754, 2020)
FORESTS. 2020; 11(9), 923 FullText FullText_BOKU

Autor*innen der BOKU Wien:
Neumann Mathias
Vacik HaraldAltmetric:
© BOKU Wien Impressum