BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Scheller, U., Christian, E..
(2000): Parviapiciella balcanica (Remy, 1943)(Myriapoda: Symphyla: Scolopendrellidae) - first record from Austria
Ann. Naturhist. Mus. Wien, 102B, 271-277

Autor/innen der BOKU Wien:
Christian Erhard
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum