BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Wu, Wei.
(2006): Tunnelling and tunnel mechanics. Book-review
Acta Geotechnica, 1, 75-76; ISSN 1861-1125 FullText FullText_BOKU

Autor/innen der BOKU Wien:
Wu Wei
BOKU Gendermonitor:
Altmetric:
© BOKU Wien Impressum