BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Gross, H., Christian, E..
(1994): Drosophilid communities along an urban gradient across Vienna
Z. Ökologie und Naturschutz, 3, 81-86

Autor/innen der BOKU Wien:
Christian Erhard
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum