BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Ghaffariyan, M.R., Stampfer, K., Sessions, J, Durston, T, Kühmaier, M., Kanzian, Ch. .
(2010): Road network optimization using heuristic and linear programming
Journal of Forest Science (JFS), 56, 137-145; ISSN 1212-4834

Autor*innen der BOKU Wien:
Kanzian Christian
Kühmaier Martin
Stampfer Karl
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum