BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Ausserbrunner, J; Schritter, J; Schöberl, P; Wruss, K; Loibner, AP; Scherr, KE.
(2010): Optimierung des PAK-Abbaues unter nitratreduzierenden Bedingungen
In: Lorber, KE; Adam, J; Aldrian, A; Arnberger, A; Bezama, A; Kreindl, G; Müller, P; Sager, D; Sarc, R; Wruss, K (Eds.), DepoTech 2010 - Abfallwirtschaft, Abfalltechnik, Deponietechnik und Altlasten, pp. 803-806; ISBN: 978-3-200-02018-4

Autor/innen der BOKU Wien:
Ausserbrunner Judith
Brandstätter-Scherr Kerstin
Loibner Andreas Paul
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum