BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Laaha, G., Blöschl, G..
(2011): Geostatistics on river networks - a review
In: Copernicus GmbH (Hrsg.), Geophysical Research Abstracts , Vol. 13, EGU2011-11522-1, 2011

Autor*innen der BOKU Wien:
Laaha Gregor© BOKU Wien Impressum