BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Dauth, B; Heigl, F; Zaller, JG.
(2013): BOKUroadkill: a citizen science project on the impacts of roads on fauna
, Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie, 43, 302-302; ISSN 0171-1113

Autor*innen der BOKU Wien:
Dauth Benjamin
Heigl Florian
Zaller Johann
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum