BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

J. Iturri.
(): Atomic Force Microscopy as a tool for studying Cell (and Cell Scaffold) mechanics
NanoBio&Med conference, 22-24.11.2017, Barcelona

Autor*innen der BOKU Wien:
Iturri Jagoba© BOKU Wien Impressum