BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Loiskandl, W., Hauer, G., Kastanek, F..
(2002): Concept and first experiences with virtual lysimeters.
Poster, World Congress of Soil Science (WCSS), August, 14-21, 2002 , Bangkok, Thailand

Autor*innen der BOKU Wien:
Kastanek Ferdinand
Loiskandl Willibald© BOKU Wien Impressum