BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

C. Bueschl, B. Kluger, M. Doppler, A. Koutnik, R. Stueckler, M. Lemmens, G. Adam, R. Krska, R. Schuhmacher.
(): Stable isotope assisted plant metabolomics reveals novel insight into the interaction of Fusarium graminearum and wheat
Metabolomics 2015, JUN 29-2, 2015, San Francisco

Autor*innen der BOKU Wien:
Adam Gerhard
Büschl Christoph
Doppler Maria
Kluger Bernhard
Koutnik Andrea
Krska Rudolf
Lemmens Marc
Schuhmacher Rainer
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum