BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Wieczorek, K., Griesser, M., Cosgrove, D.J., Grundler, F.M.W.
(2003): Members of the expansin gene family are expressed in syncytia induced Heterodera schachtii
7th International Congress of Plant Molecular Biology, 23-28 June, 2003, Barcelona

Autor*innen der BOKU Wien:
Griesser Michaela
Grundler Florian
Wieczorek Krzysztof
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum