BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Schuhmacher, R.; Bueschl, C.; Doppler, M.; Kluger, B.; Neumann, N.; Adam, G.; Lemmens, M.; Krska, R. .
(): Improved plant metabolomics by novel isotope labelling assisted workflows
Plant Gene Discovery & “Omics” Technologies, February 17-18, Vienna

Autor*innen der BOKU Wien:
Adam Gerhard
Krska Rudolf
Lemmens Marc
Schuhmacher Rainer© BOKU Wien Impressum