BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Kohla B., Berger W. J..
(2008): Wien 10., Arthaberplatz – Davidgasse – Laxenburger Straße; Verkehrssicherheitsuntersuchung
Magistrat der Stadt Wien, MA 46, 17

Autor*innen der BOKU Wien:
Berger Wolfgang Josef
Kohla Birgit© BOKU Wien Impressum