BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Sass O; Malowerschnig, B; Vacik, H; Arpaci, A; Müller, M; Formayer, H; Leidinger, D; Sailer, R..
(2014): Fire Risk and Vulnerability of Austrian Forests under the Impact of Climate Change - Final Report
Finanziert von: ACRP, 3rd call , 35

Autor*innen der BOKU Wien:
Arpaci Alexander
Formayer Herbert
Leidinger David
Müller Mortimer
Vacik Harald© BOKU Wien Impressum