BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Beaumont, M; Otoni, CG; Mattos, BD; Koso, TV; Abidnejad, R; Zhao, B; Kondor, A; King, AWT; Rojas, OJ.
(2021): Regioselective and water-assisted surface esterification of never-dried cellulose: nanofibers with adjustable surface energy (10.1039/D1GC02292J, 2021)
GREEN CHEM. 2021; 23(19): 7833-7834. FullText FullText_BOKU

Autor*innen der BOKU Wien:
Beaumont Marco
BOKU Gendermonitor:
Altmetric:
© BOKU Wien Impressum