BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Schoberer, J., Strasser, R., Steinkellner,H..
(2005): Abstract title: a-mannosidase II: Golgi tarteging and retention.
In: Abstract Book: Joint annual meeting of ÖGBM ÖGGGT ÖGBT ANGT, 26 - 28.09., Wien

Autor*innen der BOKU Wien:
Schoberer Jennifer
Steinkellner Herta
Strasser Richard© BOKU Wien Impressum