BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Hood, RC; Moffat, A.
(1995): Reclamation of opencast coal spoil using Alnus glutinosa
NERC News October 1995

Autor*innen der BOKU Wien:
Hood-Nowotny Rebecca© BOKU Wien Impressum