BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Díaz-Pinés, E; Gasch, J.
(2021): Rosalia Lehrforst AUSTRIA - Meteorological Data 2001-2020
DATASET

Autor*innen der BOKU Wien:
Diaz-Pines Eugenio
Gasch Josef© BOKU Wien Impressum