BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Pregernig, M..
(2000): Bergwald politisch: Forscher ringen um Diskursbarometer
Holz-Kurier, 55. Jg., Nr. 34, 19

Autor*innen der BOKU Wien:
Pregernig Michael© BOKU Wien Impressum