BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Brückl J; Wang X T; Wu W .
(2010): Field tests on effect of concrete age on pile integrity testing
Rivista Italiana di Geotecnica, 1, 25-27; ISSN 0557-1405

Autor*innen der BOKU Wien:
Brückl Johann
Wu Wei© BOKU Wien Impressum