BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Antje Potthast, Myung-Joon Jeong.
(2012): Mid-term assessment report: FP7 Memori
European Commission , 150

Autor/innen der BOKU Wien:
Jeong Myung-Joon
Potthast Antje
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum