BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Mansberger, R; Seher, W.
(2017): Land Administration and Land Consolidation as Part of Austrian Land Management
EU agrarian Law, 6, 68-76; ISSN 1338-6891 FullText FullText_BOKU

Autor*innen der BOKU Wien:
Mansberger Reinfried
Seher Walter
BOKU Gendermonitor:
Altmetric:
© BOKU Wien Impressum