BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Hoffmann,K; Schröder, S; Nehls, T; Pitha, P; Pucher, B; Zluwa,Z; Gantar, D; Suklje Erjavec,I; Kozamernik, J;.
(2023): Vertical Green 2.0 – The Good, the Bad and the Science
, 290; Universitätsverlag der TU Berlin, Berlin; ISBN: 978-3-7983-3280-5

Autor*innen der BOKU Wien:
Pitha Ulrike
Pucher Bernhard© BOKU Wien Impressum