BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Wallace, PW; Haernvall, K; Ribitsch, D; Zitzenbacher, S; Schittmayer, M; Steinkellner, G; Gruber, K; Guebitz, GM; Birner-Gruenberger, R; .
(2017): PpEst is a novel PBAT degrading polyesterase identified by proteomic screening of Pseudomonas pseudoalcaligenes.
Appl Microbiol Biotechnol. 2017; 101(6):2291-2303 FullText FullText_BOKU

Autor*innen der BOKU Wien:
Gübitz Georg
Ribitsch Doris

Find related publications in this database (Keywords)
Proteomics
Poly(1,4-butylene adipate-co-terephthalate) (PBAT)
Secretome
Polymer degradation
Polyesterase
Arylesterase


Altmetric:
© BOKU Wien Impressum