BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Fischer, TB; Fonseca, A; Geissler, G; Jha-Thakur, U; Retief, F; Alberts, R; Jiricka-Purrer, A.
(2023): Simplification of environmental and other impact assessments - results from an international online survey
IMPACT ASSESS PROJ A. 2023; 41(3): 181-189. FullText FullText_BOKU

Autor*innen der BOKU Wien:
Geißler Gesa
Jiricka-Pürrer Alexandra

Find related publications in this database (Keywords)
Environmental assessment
simplification
impact assessment
international survey
EIA
SEA


Altmetric:
© BOKU Wien Impressum