BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Soja, G; Zechmeister-Boltenstern, S; Kitzler, B; Lauer, M; Liedtke, V; Watzinger, A; Wimmer, B; Zehetner, F.
(2012): Biochar for Agricultural Soils
GAIA. 2012; 21(3): 236-238. FullText FullText_BOKU

Autor*innen der BOKU Wien:
Soja Gerhard
Watzinger Andrea
Zechmeister-Boltenstern Sophie
Zehetner Franz

Find related publications in this database (Keywords)
carbon sequestration
pyrolysis
soil degradation
soil fertility


Altmetric:
© BOKU Wien Impressum