BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Chang, H; Wohlschlager, L; Csarman, F; Ruff, A; Schuhmann, W; Scheiblbrandner, S; Ludwig, R; .
(2021): Real-Time Measurement of Cellobiose and Glucose Formation during Enzymatic Biomass Hydrolysis.
Anal Chem. 2021; 93(21):7732-7738 FullText FullText_BOKU

Autor*innen der BOKU Wien:
Chang Hucheng
Csarman Florian
Ludwig Roland
Scheiblbrandner Stefan
Wohlschlager Lena
BOKU Gendermonitor:
Altmetric:
© BOKU Wien Impressum