BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Xue, L; Prass, N; Gollnow, S; Davis, J; Scherhaufer, S; Ostergren, K; Cheng, SK; Liu, G.
(2019): Efficiency and Carbon Footprint of the German Meat Supply Chain
ENVIRON SCI TECHNOL. 2019; 53(9): 5133-5142. FullText FullText_BOKU

Autor/innen der BOKU Wien:
Gollnow Sebastian
Scherhaufer Silvia
BOKU Gendermonitor:
Altmetric:
© BOKU Wien Impressum