BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Furst, J; Nachtnebel, HP; Gasch, J; Nolz, R; Stockinger, MP; Stumpp, C; Schulz, K.
(2021): Rosalia: an experimental research site to study hydrological processes in a forest catchment
EARTH SYST SCI DATA. 2021; 13(8): 4019-4034. FullText FullText_BOKU

Autor*innen der BOKU Wien:
Fürst Josef
Gasch Josef
Nachtnebel Hans-Peter
Nolz Reinhard
Schulz Karsten
Stockinger Michael
Stumpp Christine
BOKU Gendermonitor:
Altmetric:
© BOKU Wien Impressum