BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Langergraber, G; Pucher, B.
(2023): Special issue "Wetlands in a changing world" (WETPOL 2021)
SCI TOTAL ENVIRON. 2023; 857, 159338 FullText FullText_BOKU

Autor*innen der BOKU Wien:
Langergraber Günter
Pucher Bernhard
BOKU Gendermonitor:
Altmetric:
© BOKU Wien Impressum