University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Heigl, F; Kranzer, S.
(2019): Wissenstransfer als Wissensaustausch
In: Achim Hopbach (Hrsg.), Forschung fördern – Rahmenbedingungen gestalten!; ISBN: 978-3-7089-1887-7

Authors BOKU Wien:
Heigl Florian
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Imprint