University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Kromp-Kolb,H..
(2008): Maut für Geländeautos?
Forschen & Entdecken - Das Magazin für kluge Köpfe, 4/2008, 22-23

Authors BOKU Wien:
Kromp-Kolb Helga© BOKU Wien Imprint