University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Berger W. J., Kohla B..
(2008): Wien 1., Dr.-Karl-Lueger-Platz – Parkring – Weiskirchnerstraße; Verkehrssicherheitsuntersuchung
Magistrat der Stadt Wien, MA 46, 16

Authors BOKU Wien:
Berger Wolfgang Josef
Kohla Birgit© BOKU Wien Imprint