University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

BERGER W. J., WURZ-HERMANN D..
(2010): Unfallhäufungsstelle Wien 1., Salztorgasse – Franz-Josefs-Kai – Salztorbrücke; Verkehrssicherheitsuntersuchung.
Magistrat der Stadt Wien, MA 46, 16

Authors BOKU Wien:
Berger Wolfgang Josef
Wurz-Hermann David© BOKU Wien Imprint