University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Ruckenbauer, P..
(1989): Bericht über den XII. Kongreß der Europäischen Gesellschaft für Züchtungsforschung (EUCARPIA) in Göttingen 1989.
Die Bodenkultur 40, 283-289

Authors BOKU Wien:
Ruckenbauer Peter
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Imprint